Tang og bæredygtighed

FNs verdensmål

FN’s 17 verdensmål inspirerer os til at arbejde mod en mere bæredygtig fremtid, og Pure Algae Denmark stræber efter at være frontløbere inden for grøn og bæredygtig udvikling. Derfor arbejder vi hele tiden på at gøre vores produktion af tang mere bæredygtig

Med vores innovative tan(g)kegang og teknologi kan vi bidrage til flere af de bæredygtige verdensmål. 

Vi ser på bæredygtighed, som vi ser på førstehjælp:
1. Stop skaden
2. Genetabler balancen.

Læs mere om, hvordan vores bæredygtige tang bidrager til verdensmålene på siden her. Du kan også udforske et bestemt verdensmål, ved at klikke ind på et af ikonerne til venstre.

Klimaindsats

“Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser”

FNs verdensmål

“13.1 Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande.”

FNs verdensmål

Vejret i Danmark har i 2018 slået mange varmerekorder. Tørken har haft indflydelse på landbrugets udbytte, og en af de foreslåede løsninger har været i højere grad at vande markerne i tider med mindre nedbør. 70% af jorden er dækket af vand, hvoraf 1% er ferskvand, som ikke er bundet som is eller sne.1 Når vi dyrker alger, behøver vi ikke at trække på de beskedne 1%, for dyrkningen kan ske udelukkende med saltvand.

Alger (heriblandt tang) er ansvarlige for 50% af jordens fotosyntese2, hvorigennem der bindes kuldioxid (CO2) og produceres ilt (O2). Tang kan dermed have en positiv indflydelse på både klima og miljø, hvis vi kontrollerer denne proces og driver den med en grøn energikilde.

Ved at dyrke i et lukket og kontrolleret system, hvor vi genbruger og renser vandet, har vores produktion desuden den klimamæssige gevinst, at udbyttet ikke bliver påvirket af klimaforandringer. På denne måde bidrager vi således aktivt i klimakampen ved at udvikle en teknologi, der gør det muligt at tilpasse os de udfordringer, som klimaforandringerne bærer med sig.

Ansvarligt forbrug og produktion

Dette verdensmål handler om, at vi bør udvise omtanke i vores forbrug og produktion.

“12.2. Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.”

FNs verdensmål

Ifølge eksperter forbruger menneskeheden i øjeblikket jordens naturlige ressourcer 1,7 gange hurtigere, end de kan fornyes – og hastigheden af denne tendens er kun stigende. Konsekvenserne af dette overforbrug er en ond cirkel af klimaforandringer, der bl.a. indebærer tab af biodiversitet, mangel på ferskvand, nedbrud af fiskeri og forhøjede koncentrationer af CO2 i atmosfæren.

Ved at dyrke tang på land, kæmper vi hos Pure Algae for at fremme ansvarligt forbrug og produktion fordi:

  • Vores landbaserede teknologi ikke lægger pres på havets biodiversitet.
  • Vores landbaserede teknologi stræber efter zero waste: vi minimerer klima- og miljøbelastende næringsstoffer i vores produktion.

Livet i havet

Dette verdensmål har til formål at understøtte en bæredygtig udvikling, der udviser omtanke for havets miljø ressourcer.

Verdensmål 14.1

“14.1. Inden 2025, skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.”

FNs verdensmål

Tang besidder et stort potentiale for at fremme bæredygtig brug af havets ressourcer. Tangens biomasse kan nemlig bruges på mange forskellige måder, der kan bidrage til grønnere løsninger på de udfordringer, livet i havet står over for. 

Hvis man eksempelvis dyrker tang i forlængelse af landbaserede fiskeopdræt, kan man bruge tangen til at rense det vand, som fiskene er blevet opdrættet i. Det kan man, fordi tangen optager biprodukter som kvælstof og fosfor, der med tiden bygger sig op i vandet. Sådan kan man slå to fluer med ét smæk, ved at bidrage til et lavere miljø- og klimaaftryk, samtidig med at man dyrker en værdifuld ressource.

“14.3. Minimering og håndtering af indvirkningen af forsuringen af havene, bl.a. gennem øget videnskabeligt samarbejde på alle niveauer.”

FNs verdensmål

En af de største udfordringer vi står overfor, er forsuring af verdenshavene, som forekommer ved høje CO2 koncentrationer i havvand. Havene optager omtrent 30% af menneskers udledning af CO2, og der er allerede nu sket en stigning i forsuringen af havene på 26%. Med vores dyrkningsteknologi kan vi bidrage til at bremse denne stigning: For hvert ton tang vi producerer, opsamler vi halvandet ton CO2, og dermed kan produktionen af tang have en positiv indflydelse i både klimaregnskabet og forsuring af verdenshavene.

“14.4 Inden 2020, skal fiskeri effektivt reguleres, og der skal sættes en stopper for overfiskeri, for ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og for destruktive fiskerimetoder. Der skal implementeres videnskabsbaserede forvaltningsplaner for at genoprette fiskebestande hurtigst mulig, og som minimum til et niveau, der giver et bæredygtigt udbytte vurderet alt efter deres biologiske karakteristika.”

FNs verdensmål

En anden stor udfordring er, at der bliver overfisket med over 30%. Dette betyder, at der bliver fjernet flere fisk fra havet, end de naturligt kan formere sig. En løsning på dette kan opnås igennem etablering af landbaserede fiskeopdræt. Vores teknologi kan indgå i en synergi med landbaserede fiskeopdræt for at forbedre deres klimaaftryk, og så kan der være være tale om en meget stor effekt på at mindske behovet for overdreven havfiskeri.

Stop sult

“2.4. Inden 2030 skal der sikres bæredygtige fødevareproduktionssystemer og implementeres modstandsdygtige landbrugspraksisser, som øger produktivitet og produktion, medvirker til at bevare økosystemer, styrker kapaciteten for tilpasning til klimaforandringer, ekstreme vejrforhold, tørke, oversvømmelser og andre katastrofer, og som fremskynder forbedring af land og jordkvalitet.”

FNs Verdensmål

Ved at dyrke vores tang vertikalt i høje tanke, frem for horisontalt, kan vi producere i store volumener på mindre plads. Vores tanganlæg kan altså indføre et paradigmeskift i tangindustrien ved at muliggøre dyrkning af tang på land vertikalt (uafhængigt af sollys) frem for horisontalt (afhængigt af sollys), på en brøkdel af den plads, der anvendes ved konventionel tangproduktion.

Med vores store og effektive produktionskapacitet, kan vi levere en sund, nærende og bæredygtig fødevare i store mængder året rundt, uafhængig af sæson, vind og vejr – og endda lokalt på en global skala.

Rent vand og Sanitet

“6.3. Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og ved at halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt.”

FNs Verdensmål

Ved at trække dyrkningen af tang fra havet og op på land, kan vi reducere belastningen af havets økosystemer, og vi undgår således nogen form for skibsforurening. Med vores unikke teknologi kan vi desuden sikre et rent produktionsmiljø, hvor vi ikke har behov for at anvende hverken pesticider, hårde rengøringsmidler, miljøskadelige chlorforbindelser eller nogen form for medicin eller antibiotika. Vi udleder derfor ingen skadelige stoffer fra vores produktion.

Sundhed og trivsel

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

FNs verdensmål

Alle skal have ret til sund kost og et godt helbred. Tang er en superfood, der er sprængfyldt med vitaminer: bare 6 gram tørret tang, kan dække vores daglige behov for 6 stykker frugt, eller 600 gram grøntsager – tyg lige på den! Vores tang kan altså være en utrolig sund tilføjelse i en varieret kost, der kan fremme sundheden blandt folk i alle aldre.

Anstændige jobs og økonomisk vækst

“8.5. Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi.”

FNs verdensmål

Pure Algae’s teknologi tilbyder en sikker arbejdsplads, med sikre arbejdsforhold. Et vigtigt forhold er, at der i produktionen ikke indgår fysisk krævende aktiviteter, da tangen ikke skal høstes fra havet. Derfor er der ingen kønsdiskriminerende forskelsbehandling, eftersom arbejdet ikke kræver en bestemt fysik. Pure Algae kan dermed bidrage med nye arbejdspladser til både mænd og kvinder.

Akvakultursektoren er den hurtigst voksende fødevaresektor i verden, og Pure Algae’s teknologi skal støtte op om, og bidrage til, en grøn og bæredygtig fremgang af denne.